Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019
Posted by
Posted in

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019

SQL Server 2019 là một trong những Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) được phát triển bởi Microsoft, đây là một trong những RDBMS phổ biến nhất trên thế giới, và ở Việt Nam rất nhiều trường Đại học đang sử dụng để tiếp cận những môn về Cơ sở dữ […]